The Manila Cathedral

The Mother of all Churches, Cathedrals and Basilicas of the Philippines.

The EDSA Shrine

It is dedicated to Our Lady who has miraculously interceded to oust the dictatorship in a peaceful and bloodless uprising that is now world renowned as the People Power Revolution of 1986.

Nuestra Senora de Guia

Nuestra Señora de Guia (Our Lady of Guidance) in Ermita Church is the oldest Marian image in the Philippines.

Baclaran Church

The National Shrine of Our Mother of Perpetual Help in Baclaran, Paranaque, Philippines is the biggest shrine in the world dedicated to Our Mother of Perpetual Help.

Saturday, July 25, 2020

Luwalhati Sa Ama (Glory Be)

Luwalhati Sa Ama (Glory Be)

Lualhati sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa unang-una,
ngayon at magpakailan man,
magpasawalang hanggan. Amen.

Share:

Friday, July 24, 2020

Aba Ginoong Maria (Hail Mary)

Aba Ginoong Maria (Hail Mary)

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.


Share:

Thursday, July 23, 2020

Prayer to St. James the Great

Prayer to St. James the Great


O Glorious Saint James,
because of your fervor and generosity
Jesus chose you to witness his glory on the Mount
and his agony in the Garden.
Obtain for us strength and consolation
in the unending struggles of this life.
Help us to follow Christ constantly and generously,
to be victors over all our difficulties,
and to receive the crown of glory in heaven.

Amen.
Share:

Wednesday, July 22, 2020

Ama Namin (Our Father)

Ama Namin (Our Father)

Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.
Share:

Tuesday, July 21, 2020

Sumasampalataya Ako (Apostle's Creed)

Sumasampalataya Ako (Apostle's Creed)

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
Sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal;
Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,
At sa buhay na walang hanggan.  Amen.
Share:

Sunday, July 19, 2020

Prayer Before Work

PRAYER BEFORE WORK

Direct, I beseech You, O Lord, my actions and those of my family members, relatives and friends, by Your holy inspirations and may we carry them on with Your gracious assistance. Grant that every prayer and work of ours may begin always with You, and through You, be happily ended. Amen.


Share:

Facebook Page