Sunday, August 18, 2019

St. Joseph Cathedral Diocesan Shrine, Diocese of Butuan

Diocese of Butuan
St. Joseph Cathedral Diocesan Shrine

When the Diocese of Cagayan was created in 1933, Butuan was part of it, along with Surigao, Tandag, and Malaybalay, comprising the entire northern half of Mindanao.  Six years later, the Diocese of Surigao was erected and Butuan was placed under its ecclesiastical jurisdiction headed by Bp. Juan Vrakking, MSC. The Second Vatican Council in the early 1960s brought about the aggiornamento, breathing fresher air into the Church.  In 1967, following the lead of the Vatican II, the Diocese of Butuan was established by virtue of the Apostolic Constitution Eodem Officio, written by Pope Paul VI.  Fr. Carmelo DF Morelos, a procurator of the Collegio Filippino in Rome, was appointed its first bishop in 1967.

​When Bp. Morelos was nominated to the Archdiocese of Zamboanga in 1994, Butuan was placed under the pastoral care of Bp. Juan de Dios M. Pueblos.  He led the diocese as its shepherd until his death in 2017. Incidentally, a few months later, his Auxiliary Bishop Zacarias C. Jimenez succumbed to a lingering illness.  While waiting for Vatican’s nomination, the Diocese of Butuan is entrusted to the care of Abp. Antonio J. Ledesma, SJ as its Apostolic Administrator.

March 25, 2019, 6pm, and also The Feast of the Annunciation of the Lord to Mary. Pope Francis announced the appointment of Rev. Fr Cosme "Meng" Almedilla as the new Bishop of the Diocese of Butuan.

June 25, 2019, the people of Agusan del Norte and Agusan del Sur witnessed the Episcopal Ordination and Installation of the 3rd Bishop of the See of Butuan MOST REVEREND COSME DAMIAN RACINES ALMEDILLA, D.D.

https://www.butuandiocese.ph/about-us

Friday, August 16, 2019

The Chapel of San Pedro Calungsod, SM Aura Premiere

The Chapel of San Pedro Calungsod, SM Aura Premiere
7th level of SM Aura Premier
26th Street Corner McKinley Parkway, Taguig City

Mass Schedules
Monday to Friday: 12:15 pm and 6:00 pm
Saturday: 12:00nn and 6:00 pm (Anticipated Sunday Mass)
Sunday Masses: 10:00 am, 12:00 nn, 3:00 pm, 5:00 pm, 7:00 pm

Devotions
Mother of Perpetual Help every Wednesday: 5:30 pm
San Pedro Calungsod everyday: 5:30 pm


SM believes in enriching the community’s spiritual needs with the recent launching of the Chapel of San Pedro Calungsod at the mall’s top level.

Surrounded by the Skypark with its lush greens and water features, the chapel is the perfect place to stop, rest, and reflect in this fast paced city. It is named in honor of San Pedro Calungsod, the first Visayan saint, who is considered a role model for the youth. Martyred in Guam for his missionary work in 1672, he was beatified by Blessed Pope John Paul II on March 5, 2000 and canonized by Pope Benedict XVI at Saint Peter’s Basilica in the Vatican City on Oct. 21, 2012.

Located at the mall’s top level, it gives worshippers a feeling of being closer to God. Shaped like an abstract cave, it has a semi-circular opening that evokes images of the cave of the Resurrection. Gracefully designed ribs lead to the backlit altar-front, inviting the faithful inside for reflection and prayer. The wood and marble finishes give the chapel a simple natural feel. It also has 14 stations of the Cross, a statue of San Pedro Calungsod and the Virgin Mary.
The Chapel of San Pedro Calungsod’s dedication ceremony began with the unveiling of the marker by SM Chairman Mr. Henry Sy, Sr, Mrs. Felicidad T. Sy and their family with Taguig City Mayor Lani Cayetano. Bishop Mylo Hubert Vergara, D.D. led the Solemn Dedication within the Mass with members of the Sy family and their guests. The Bishop later presided over the installation of its first chaplain Rev. Fr. Ronnie Samaniego.

Capping the event was a MOA signing by SM Prime Holdings President Mr. Hans T. Sy and SM Hotels and Convention Corporations President Ms. Elizabeth T. Sy with Rev. Fr. Mariano Baranda, chancellor of the Diocese of Pasig. Quietly elegant, the Chapel of San Pedro Calungsod can seat almost 300 people.

source: https://www.facebook.com/pg/sanpedrocalungsodchapelsmaura/about/?ref=page_internal

Wednesday, August 7, 2019

PANALANGIN PARA SA BAYAN

PANALANGIN PARA SA BAYAN

Ama naming makapangyarihan at mapagmahal,
tinipon mo kami sa ngalan ng iyong Anak na si Hesus. 
Padaluyin mo sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangangailangan.
Imulat mo ang aming mga mata sa kasamaang aming nagawa.
Patawarin mo kami sa mga pagkukulang naming maging mabuti at makatarungan.
Himukin mo ang aming mga puso at akayin mo kami pabalik sa iyo.

Dumudulog kami na mawakasan na ang karahasan dulot ng masasakit na salita, mapanirang paratang, nakamamatay na sandata, o pagbubulag-bulagan. 
Nawa’y maging kanlungan ng iyong kapayapaan
ang aming mga tahanan, ang aming bayan, at ang buong mundo.

Biyayaan mo kami upang makita namin sa bawat tao ang isang anak ng Diyos
anuman ang kulay, wika, o kultura
kahit na ang mga drug addict, kriminal, at makasalanan.

Pagkalooban mo kami ng lakas na hubugin ang aming mga anak at kabataan
na harapin ang mga pagkakaiba at alitan
sa mapayapa at magalang na pamamaraan. 
Nawa’y maging huwaran ang mga nakatatanda
ng marangal at matuwid na pamumuhay.

Ipinagkakatiwala namin sa iyong awa ang mga may galit sa Simbahan
at tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. 
Tanglawan mo ang kanilang mga isipan ng liwanag ng iyong katotohanan. 
Himukin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig.

Gabayan mo ang mga lingkod bayan na maipagtanggol,
mapangalagaan, maisulong, at maitaguyod ang halaga ng bawat tao. 
Kilalanin ka nawa nila bilang Diyos na Bukal at Panginoon ng Buhay.

Himukin mo ang puso ng mga nambubusabos sa kapwa
at inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. 
Himukin mo ang budhi ng mga nagsasagawa ng mga karumaldumal na krimen,
karahasan, at walang saysay na pagkitil sa buhay ng tao.      
Akayin mo silang isantabi ang katigasan ng kanilang puso
at mga kasangkapan ng pamiminsala.
Inaalala rin namin ang kapulisan at ang mga nagbubuwis ng buhay
upang tiyaking ligtas ang lahat. 
Maging kasangkapan nawa sila ng patas at makatarungang pagpapatupad ng batas
na gumagalang sa karangalan ng tao,
nagsusulong ng katotohanan, kapayapaan, at kapakanan ng lahat sa lipunan.

Itinataas namin sa iyo ang mga obispo, pari, relihiyoso, at layko
na nagdurusa dahil sa maling paratang at pag-uusig
dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya at katarungan. 
Pagkalooban mo sila ng banal na kagalakan at kapanatagan
na magtatawid sa kanila sa madidilim na gabi ng paghihirap.

Tanggapin mo sa iyong hapag sa kalangitan
ang mga napaslang sa mga marahas na organisadong pagpatay
kasama ang mga paring nagbuwis ng buhay
sa pagsusulong ng katotohanan at katarungan.

Kasama ni San Pablo aming sinasambit,
“Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit ‘di kami nalulupig.
Kung minsa'y nababagabag kami, ngunit ‘di nawawalan ng pag-asa.
Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon.
Napapabagsak kami, ngunit ‘di tuluyang napapatay.
Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Hesus,
upang sa pamamagitan ng aming katawan
ay mahayag ang kanyang buhay” (2 Corinto 4:8-10).

Dahil kapiling ka namin, Panginoon,
walang anumang naganap na o darating pa
ang makaaagaw sa aming pag-asa kay Kristo.
Nagtitiwala kami sa iyong walang maliw na pagmamahal.
Ikaw lamang ang makahihilom ng mga sugatang puso.
Ikaw lamang ang makapagpapatahan sa aming pagluha.
Ikaw lamang ang makapagbibgay sa amin ng kapayapaan.
Ikaw lamang ang makapagkakaloob ng lakas upang kami ay magpatuloy.
Palakasin mo ang mga pinanghihinaan ng loob
at bigyan ng katiyakang walang imposible o hindi mapangyayari sa iyo.
Puspos ng Espiritu Santo, lumalim nawa ang aming pag-ibig at malasakit sa bawat isa.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Amen.

Maria, Ina ng Pag-asa, ipanalangin mo kami.
San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Juan Vianney, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Beato José María de Manila, ipanalangin mo kami.
Beato Justo Takayama Ukon, ipanalangin mo kami.


Circular on PRAYER for the NATION
Circular No. 2019-34
1 August 2019

http://rcam.org/index.php/component/k2/item/513-circular-on-prayer-for-the-nation

PRAYER FOR THE NATION

PRAYER FOR THE NATION

Almighty and merciful God
you have brought us together in the name of your Son Jesus.
We beg for your mercy and grace in our time of need.
Open our eyes to see the evil that we have done.
Forgive us for failing to do what is good and just. 
Touch our hearts and bring us back to You.

We pray for an end to the violence perpetrated by harsh words, malicious propaganda,
deadly weapons, or cold indifference.
May our homes, our nation, and our world
become havens of Your peace.

Grant us the grace to see every human being as a child of God,
regardless of race, language, or culture,
even drug addicts, criminals, and hardened sinners.

Give us the strength to teach our children and youth
how to resolve differences non-violently and respectfully.
May elders become models of decent and honorable behavior.

We entrust to your mercy those who hate the Church
and spread prejudice against our Catholic faith.
Illumine their minds with the light of your truth.
Touch their hearts with your love. 

Inspire those in public office
to uphold, preserve, promote, and defend
the dignity of every human being
and acknowledge you, our God, as the Source and Lord of all life.

Touch the hearts of those who oppress others
and those who take the law in their own hands.
Touch the consciences of the perpetrators of heinous crimes,
violence, senseless, and indiscrimate killings.
Move them to abandon their pride and their instruments of destruction.

We also remember the police and first responders
who risk their lives daily to ensure our safety. 
May they also be instruments of fair and just law enforcement
that guarantees the dignity of persons
and promotes truth, peace, and wellbeing in society.

We lift up to you our bishops, priests, consecrated persons, and lay faithful
who suffer from misunderstanding, false accusations, and persecution
on account of their faith and their promotion of justice.
Grant them holy joy
that will see them through the dark nights of suffering.

Welcome to your eternal feast in heaven
the people who died in senseless brutal organized killings,
including priests who have lost their lives
in the pursuit of truth and justice.

With St. Paul, we say:
“We are afflicted in every way, but not constrained;
perplexed, but not driven to despair;
persecuted, but not abandoned;
struck down, but not destroyed;
always carrying about in the body the dying of Jesus,
so that the life of Jesus
may also be manifested in our body.” (2 Corinthians 4:8-10).

Since you, O God, are with us,
nothing that has happened,
nothing still to come,
can rob us of our hope in Christ.
In your enduring love we trust.

You alone can heal our broken hearts.
You alone can wipe away the tears that well up inside us.
You alone can give us peace.
You alone can strengthen us to persevere.
Assure those who are discouraged that with you nothing is impossible.
Filled and invigorated by the Holy Spirit,
may our love for one another be deepened.

We ask this through Christ our Lord.

Amen.

Mary, Mother of Hope, pray for us.
St. Michael the Archangel, pray for us.
St. John Marie Vianney, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us.
San Pedro Calungsod, pray for us.
Blessed José María de Manila, pray for us.
Blessed Justo Takayama Ukon, pray for us.


Circular on PRAYER for the NATION
Circular No. 2019-34
1 August 2019

http://rcam.org/index.php/component/k2/item/513-circular-on-prayer-for-the-nation

Friday, June 8, 2018

THE 12 PROMISES OF THE SACRED HEART OF JESUS (for The Sacred Heart devotees)


THE 12 PROMISES OF THE SACRED HEART OF JESUS (for The Sacred Heart devotees)

1. I will give them all the graces necessary in their state of life.

2. I will establish peace in their homes.

3. I will comfort them in all their afflictions.

4. I will be their secure refuge during life, and above all, in death.

5. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings.

6. Sinners will find in my Heart the source and infinite ocean of mercy.

7. Lukewarm souls shall become fervent.

8. Fervent souls shall quickly mount to high perfection.

9. I will bless every place in which an image of my Heart is exposed and honored.

10. I will give to priests the gift of touching the most hardened hearts.

11. Those who shall promote this devotion shall have their names written in my Heart.

12. I promise you in the excessive mercy of my Heart that my all-powerful love will grant to all those who receive Holy Communion on the First Fridays in nine consecutive months the grace of final perseverance; they shall not die in my disgrace, nor without receiving their sacraments. My divine Heart shall be their safe refuge in this last moment.

Tuesday, September 12, 2017

Sunday Masses Homily

Compilation of Sunday Masses Homily at Our Lady of EDSA Shrine


EDSA Shrine Mass Schedule: 

WEEKDAY AND SATURDAY
Morning: 6:30 A.M.
Afternoon: 12:15 P.M., 5:30 P.M., 7:00 P.M.
Thursday: 10:00 A.M. & 3:00 P.M. (Additional)

SUNDAY
Morning: 8:00 A.M., 9:30 A.M., 11:00 A.M.
Afternoon: 12:15 P.M., 3:00 P.M., 4:30 P.M., 6:00 P.M., 7:30 P.M.


ANTICIPATED SUNDAY MASSES (SATURDAY)
5:30 P.M. & 7:00 P.M.